Het is onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht dat de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker  een verwerkersovereenkomst afsluiten. Eigenlijk betekent dat je met alle derde partijen die jij gebruikt die ook persoonsgegevens verwerken of bewaren zo’n overeenkomst moet afsluiten.

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft een heldere beschrijving van wat er in zo’n overeenkomst moet staan.

Is de WordPress Dokter jouw hostingprovider? Ga dan akkoord met onderstaande verwerkersovereenkomst door het formulier onder de overeenkomst in te vullen en te verzenden.

Verwerkersovereenkomst de WordPress Dokter

Partijen

 • Verwerkingsverantwoordelijke, de partij die hosting afneemt van de WordPress Dokter
  • Verwerker, de WordPress Dokter gevestigd op Lisdoddelaan 70 in Krommenie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34367315 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jessy de Boer

in aanmerking nemende dat

 • Verwerkingsverantwoordelijke met zijn of haar klanten een overeenkomst heeft gesloten en Verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van die overeenkomst Verwerker in wenst te schakelen;
  • Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker ten behoeve van het voorgaande een Overeenkomst hebben (hierna: ‘’de Overeenkomst’’), teneinde Internet gerelateerde diensten verleent waaronder het beschikbaar stellen van bandbreedte ter zake van communicatie in de ruimste zin des woords;
  • Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als Verwerker in de zin van artikel 1 sub e van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “Wbp”);
  • Verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt wordt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de Wbp;
  • Waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hiermee persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub a van de Wbp bedoeld worden;
  • Verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en middelen aanwijst voor de verwerking en waarvoor de hierin genoemde voorwaarden gelden;
  • Verwerker hiertoe bereid is en tevens bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wbp en, vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;
  • De Wbp en de AVG aan de Verwerkingsverantwoordelijke de plicht opleggen om ervoor zorg te dragen dat Verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
  • De Wbp en de AVG daarnaast aan de Verwerkingsverantwoordelijke de plicht opleggen om toe te zien op de naleving van die maatregelen;
  • Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze Verwerkersovereenkomst
  • Waar in deze Verwerkersovereenkomst gerefereerd wordt aan bepalingen uit de Wbp, per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de AVG worden bedoeld.

zijn als volgt overeengekomen

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Verwerkersovereenkomst teneinde Internet gerelateerde diensten verleent waaronder het beschikbaar stellen van bandbreedte ter zake van communicatie in de ruimste zin des woords te bereiken en die doeleinden die met nadere instemming zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de Overeenkomst (zullen) worden verwerkt, en de categorieën betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn afhankelijk van de persoonsgegevens die verzameld worden door de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
3. De Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.
4. Verwerkingsverantwoordelijke staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens onder één van de vrijstellingen onder de Wbp valt, of wanneer dit niet het geval is een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens plaats heeft gevonden. Vanaf het moment dat de AVG op 25 mei 2018 van toepassing wordt, staat Verwerkingsverantwoordelijke ervoor in dat zij een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de meldingsplicht en/of registerplicht.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de Wbp en de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker vanuit diens rol.
2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker.
4. Het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker zal nimmer met zich meebrengen dat de databases van Verwerker worden verrijkt met de gegevens afkomstig uit de datasets van Verwerkingsverantwoordelijke tenzij het de gegevens in geaggregeerde, niet herleidbare, vorm betreft. In dat geval is het Verwerker toegestaan deze gegevens voor eigen overige doeleinden te gebruiken.
5. Verwerker is uitsluitend gebonden aan de verplichtingen voor het beveiligen van technische infrastructuren indien hiervoor een beheerovereenkomst is afgesloten en is dan uitsluitend verantwoordelijk voor de maatregelen die in de beheerovereenkomst zijn beschreven.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, mits er door de Europese Commissie is vastgesteld dat dit land een passend beschermingsniveau waarborgt of er door Verwerker met de betreffende derde partij buiten de Europese Unie een EC Model Contract is gesloten.
2. Verwerker zal de persoonsgegevens niet verwerken in landen buiten de Europese Unie waarvan niet door de Europese Commissie is vastgesteld dat deze een passend beschermingsniveau waarborgen of er een EC Model Contract mee is gesloten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

1. De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.
2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Verwerkingsverantwoordelijke.
3. Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.
4. Het nemen van passende technische maatregelen is uitsluitend mogelijk op recente hard- en software. Indien Verwerkingsverantwoordelijke gebruik maakt van hard- of software of combinaties daarvan die door de fabrikant of uitgever niet (meer) wordt ondersteund is Verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor het nemen van passende technische maatregelen. De verantwoordelijkheid van Verwerker is in dat geval niet langer van toepassing.
5. Product of dienst van Verwerkingsverantwoordelijke is vaak afhankelijk is van specifieke hard- en softwareversies of revisies. De verantwoordelijkheid om een upgrade traject te initiëren ligt daarom bij Verwerkingsverantwoordelijke. Het staat Verwerker vrij om een voorstel tot upgraden en/of vervanging te doen maar is hiertoe niet gebonden.
6. Verwerker faciliteert voor Verwerkingsverantwoordelijke een hostingomgeving. Verwerker is expliciet niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de op de omgeving aanwezige website(s). De verantwoordelijkheid van Verwerker is beperkt tot de technische inrichting van de hostingomgeving. De veiligheid van de op de omgeving geplaatste website(s) is de verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

1. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van een derde met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.
2. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om tegen enige, door Verwerker ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen door de Verwerker ingeschakelde derden, zullen Partijen onderling in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.
3. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

1. Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens) op de zaken die in de beheersovereenkomst zijn genoemd.
2. Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.
4. Verwerker is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van alle zaken die niet zijn beschreven in de beheerovereenkomst.
5. Indien er geen beheerovereenkomst is afgenomen zal Verwerker geen maatregelen treffen op de afgenomen producten en/of diensten en is ook niet verantwoordelijk voor de beveiliging op deze producten en/of diensten.

Artikel 7. Meldplicht

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om Verwerkingsverantwoordelijke daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur te infomeren naar aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.
2. Verwerkingsverantwoordelijke zal zorg dragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.
3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 • a. De datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden;
 • b. Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • c. De datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Verwerker of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;
 • d. Het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);
 • e. Een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;
 • f. Of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden; g. Wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;
 • h. Contactgegevens voor de opvolging van de melding.

Artikel 8. Rechten van betrokkenen

1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Verwerkingsverantwoordelijke hulp benodigd heeft van de Verwerker voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan de Verwerker hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 9. Geheimhoudingsplicht

1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Verwerkersovereenkomst.
2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker. De door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke, en maximaal eens per jaar plaats.
3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal er zorg voor dragen dat de audit een zo min mogelijk bedrijf verstorend effect op de overige werkzaamheden van Verwerker veroorzaakt.
4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.
5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Verwerkingsverantwoordelijke gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren derde altijd door Verwerkingsverantwoordelijke zullen worden gedragen.

Artikel 11. Duur en beëindiging

1. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
2. De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.
3. Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse schriftelijke instemming.
4. Na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst vernietigt Verwerker de van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 12. Overige bepalingen

1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.
2. Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank die ook bevoegd is in het kader van de Overeenkomst te oordelen.
3. Indien één of meer bepalingen van de Verwerkersovereenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de Verwerkersovereenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen overleggen alsdan over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.
4. Indien de privacywetgeving wijzigt, zullen partijen meewerken deze Verwerkersovereenkomst aan te passen teneinde aan deze wetgeving te kunnen (blijven) voldoen.
5. In geval van strijdigheid van verschillende documenten of de bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

 • a. De Overeenkomst;
 • b. Deze Verwerkersovereenkomst;
 • c. De Algemene Voorwaarden van Verwerker;
 • d. Eventuele aanvullende voorwaarden.

 

 

Na verzenden wordt de overeenkomst per mail toegestuurd

Verwerkersovereenkomst

Akkoord

1 + 10 =

Kom je er met de serie artikelen toch niet uit wat er precies nodig is voor jouw website of webshop en aanverwante zaken, vraag dan een beoordelingsscan aan. Aan de hand van een aantal vragen en een blik ‘achter de schermen’ van jouw website of webshop kan ik aangeven welke acties er nodig zijn voor jouw online zaken om te voldoen aan de nieuwe wetgeving.

× Stuur een whatsapp bericht